Algemene voorwaarden lidmaatschap SMC Sliedrecht / Fysiofitness Sliedrecht

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
SMC: VOF FysioFitness gevestigd te Sliedrecht alsmede de activiteiten die onder de naam SMC worden aangeboden.
Bedrijfsfitness: deelname aan SMC tegen een met de werkgever overeengekomen tarief, (i) waarbij de werkgever het lidmaatschap is aangegaan of (ii) waarbij de werknemer via de door SMC voor de bemiddeling Bedrijfsfitness Nederland gebruik kan maken van SMC.
Deelnemer: natuurlijk persoon, welke als werknemer, niet zijnde een Lid, deelneemt aan bedrijfsfitness en via de afspraken van de werkgever met SMC ook rechtstreeks gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden.
Gastheer/vrouw: degene die zorg draagt voor de leiding van een SMC vestiging.
Gezinsleden: de echtgeno(o)t(e) of partner van het Lid waarmee het Lid duurzaam samenwoont en/of bij het Lid inwonende kinderen die niet ouder zijn dan 18 jaar en waarvan de samen- of inwoning kan worden aangetoond door een bewijs van inschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie.
Ingangsdatum: De Overeenkomst gaat in op de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand nadat SMC de inschrijving heeft ontvangen.
Inschrijving: een inschrijving waarmee men Lid wordt op een van de manieren beschreven in artikel 2.
Jeugdlid: een natuurlijk persoon tussen de 12 en 16 jaar die op eigen naam Lid is.
Lid/ Leden: de natuurlijk(e) perso(o)nen (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, of – in geval van Bedrijfsfitness – de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen SMC en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2 en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden en eventuele Extra’s.
Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst
SMC druppel: toegangspas voor een SMC.
SMC vestiging: de fysieke locatie waar SMC is gevestigd (Benedenveer 1 te Sliedrecht).

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG

2.1 Lid worden bij SMC kan alleen door het papieren inschrijfformulier, tevens Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de SMC in te leveren.
2.2 Een Lid is abonnementsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door SMC.
2.3 Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van SMC, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.
2.4  Uitsluitend op vertoon van een geldige SMC druppel krijgt een Lid of Deelnemer toegang tot de SMC vestiging. SMC heeft het recht te controleren of Leden en/of Deelnemers rechtmatig in een SMC vestiging binnen zijn of willen gaan door om legitimatie te vragen.
2.5 Inschrijving voor een jeugdlidmaatschap dient op de SMC vestiging te gebeuren met goedkeuring en ondertekening door de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.
2.6 Voor het gebruik van Extra’s kan SMC aanvullende voorwaarden van toepassing verklaren.
2.7 In het geval van speciale acties kan SMC aanvullende actie voorwaarden van toepassing verklaren.

ARTIKEL 3: SMC DRUPPEL

3.1 De SMC druppel blijft te allen tijde eigendom van SMC.
3.2 Het Lid blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik en/of misbruik van de SMC druppel.
3.3 Bij verlies of diefstal of anderszins zoek raken van de SMC druppel dient het Lid dit te melden bij de leiding van SMC, waarna de SMC druppel geblokkeerd wordt voor toegang tot SMC. De betalingsverplichting van het Lid blijft onverminderd van kracht.
3.4 Na verlies of diefstal moet de SMC druppel vervangen worden. Ongeacht de reden voor het zoek raken van de SMC druppel, wordt hiervoor via SEPA automatische incasso of eventueel via pinbetaling op de club, een vervangingsbijdrage in rekening gebracht.

ARTIKEL 4: OPENINGSTIJDEN

4.1 SMC bepaalt de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.
4.2 SMC is gerechtigd om de SMC vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
4.3 SMC is gerechtigd de openingstijden van de SMC vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.
4.4 SMC is gerechtigd de SMC vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van abonnementsgelden.

ARTIKEL 5: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING

5.1 Een Overeenkomst bij SMC wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving / Overeenkomst, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van minimaal een (1) jaar vanaf de Ingangsdatum, danwel een maandelijks opzegbare overeenkomst, iedere overeenkomst met haar eigen specifieke condities en voorwaarden.
5.2 SMC behoudt zich het recht voor om het inschrijfgeld en basistest in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld.
5.3 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
5.4 Betaling van de bedragen dient vooruit via SEPA automatische incasso.
5.5 Bij niet tijdige ontvangst door SMC van verschuldigde bedragen, om welke reden dan ook, wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. SMC is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.
5.6 Een SMC druppel wordt geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan SMC de Overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren.
5.7 SMC behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari (met maximaal 5%) te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is en de tariefswijziging een verhoging van de abonnementsgelden betreft welke hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
5.8 Indien Lid / Deelnemer naar de beoordeling van SMC aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand vanaf de kennisgeving.

ARTIKEL 6: BEËINDIGEN / OPSCHORTING LIDMAATSCHAP

6.1 Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door schriftelijke opzegging aan SMC. Als het Lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk een (1) maand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij SMC opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur. Om ontvangst van de opzeggingsbrief te waarborgen adviseert SMC dit middels een aangetekend schrijven te doen.
6.2 Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn een (1) maand.
6.3 SMC behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door SMC, het Lid de toegang tot een SMC vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.
6.4 Opschorting van het lidmaatschap is alleen toegestaan op basis bij zwangerschap, ziekte, blessure of “langdurige” vakantie en is alleen mogelijk wanneer je hierdoor minimaal één (1) maand niet kunt sporten met een maximum van drie (3) maanden.
6.5 Opschorting van het lidmaatschap kan door een Lid alleen middels daartoe bestemde formulier worden aangevraagd vergezeld met de vereiste verklaringen.
6.6 Indien een lidmaatschap wordt opgeschort zal het abonnementsgeld over de periode van opschorting niet in rekening worden gebracht. Het eventueel teveel betaalde bedrag wordt geretourneerd.

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van SMC, is geheel voor eigen risico van het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid.
7.2 SMC en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, de Deelnemer en/of Gezinsleden.
7.3 Het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid zal zowel SMC als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
7.4 SMC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid.

ARTIKEL 8: KLACHTEN

In geval van klachten met betrekking tot SMC dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de directie van SMC.

ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS

9.1 SMC verwerkt de persoonsgegevens van het Lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
9.2 In de privacyverklaring van SMC wordt op een rijtje gezet welke gegevens door SMC worden verwerkt, voor welke doeleinden SMC dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.
9.3 Om veiligheidsredenen maakt SMC gebruik van video- en audio toezichtapparatuur om de vestiging 24 uur per dag te observeren.
9.4 Video- en audiotoezicht is beperkt tot de toegang en sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet- en kleedruimtes.

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN EN SLOTBEPALINGEN

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met SMC aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en SMC zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar SMC is gevestigd.
10.3 Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van SMC te accepteren en hiernaar te handelen.
10.4 Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van SMC zijn terug te vinden op www.smcsliedrecht.nl en op te vragen bij de leiding van de SMC vestiging.
10.5 Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen SMC en het Lid.